Plant technology is a green leaf of biologists of Azarbaijan University
برای هر دردی زیر این آسمان کبود

درمانی هست یا نیست

اگر هست سعی کن پیدایش کنی

اگر نیست هرگز نگران نشو

هاکز(رییس فقید دانشگاه کلمبیا):


"برای روبرو شدن با شب توفان گرسنگی حوادث و استهزا باید همچون درختها و حیوانات طبیعی و ساده

رفتار کرد "      والت ویتمن


هر چه بیشتر از عمرمان میگذرد بیشتر میفهمیم که هر روز کمتر از روز قبل

میتوانیم بدون خدا زندگی کنیم

توماس دیویدسون

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ شهریور۱۳۸۵ساعت 20:2  توسط شیواآفاقی  |